• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Tin mới Đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng nối 2 tỉnh Hải Dương - Bắc Ninh

Hải Dương Plus

Hội viên lâu năm
#1
Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề), UBND tỉnh có tờ trình đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối 2 tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

Theo tờ trình, tỉnh Hải Dương thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương với kinh phí dự kiến khoảng 180 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu. HĐND, UBND tỉnh Hải Dương căn cứ để cân đối, bố trí vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối trong quá trình thực hiện dự án, làm việc và thống nhất với cơ quan đầu mối của tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi thuộc địa phận tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án.

Với dự án này, UBND huyện Nam Sách có trách nhiệm rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Đồng thời, UBND huyện Nam Sách tổ chức lập phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh thủ tục giải ngân vốn, thanh quyết toán chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai thực hiện dự án.